Spara sidan i informationsmappen Nu finns sidan i din informationsmapp

Koppar och miljö

Koppar är en av de livsnödvändiga tungmetaller som inte är miljöfarliga. Ordet ’tungmetall’ beskriver att en metall har en hög vikt för sin volym, inte hur toxisk metallen är. Koppar måste vara i en biotillgänglig form för att växter, djur eller människan kan utnyttja den. Naturen bidrar själv med en stor andel av den koppar som är i omlopp i miljön.

Koppar förekommer i naturen i olika former och koncentrationer, från spårelement till rika malmfyndigheter, och är en av de metaller det forskats mest kring. Dels för att utveckla nya användningsområden men också för att se hur koppar påverkar vår miljö. Den samlade bilden av det arbetet visar att de kopparprodukter som används idag har mycket liten miljöpåverkan. Naturen bidrar själv med en stor andel av den koppar som är i omlopp i miljön. Globalt sett är också det naturliga flödet av koppar, t ex från vulkaner och erosion, betydligt större än det som kommer från mänsklig aktivitet.

Nya metoder för riskbedömning

Tidigare inriktades miljöriskbedömningar oftast på totalhalter av metaller i vatten, mark och sediment. I dag vet man att totalhalten inte ger en realistisk bild av metallens miljöpåverkan. De nya bedömningsmetoder som har utvecklats i samarbete mellan forskare, myndigheter och industrin tar hänsyn till biotillgängligheten.

Läs artikeln  Miljöriskbedömning av koppar i svenska sjöar och vattendrag

Anser du informationen vara viktig?